Hur definierar man fartyg, båt och skepp?

Ett fartyg är en farkost som är avsedd att användas till sjöss.

I sjövägsreglerna avses med fartyg ”varje farkost, inklusive ej deplacerande farkoster, WIG-farkost och sjöflygplan, som används eller kan användas till transport på vattnet.” Sjölagen delar in fartygen i skepp och båtar:

  • Fartyg med en största längd överstigande 24.00 meter benämns skepp
  • Fartyg med en största läng upp till 24.00 meter benämns båtar

Är ditt fartyg exakt 24.00 meter är det alltså en båt.

Lär dig mer om fartyg, båtar och skepp under en Förarintygskurs.

Fartyg

I de internationella sjötrafikförskrifterna (IS) defineras vad ett fartyg är. Ett fartyg är något som används för förflyttning på havet. Detta resulterar i att allt som vi använder för att ta oss framåt på havet är ett fartyg.

Exempel på detta är vindsurfingbräda, vattenskoter, kajak, flotte, Silja Line, segelbåt, fiskebåt etc. Alla dessa är fartyg. I Sverige har vi delat upp fartygen i skepp och båtar.

Skepp

Ett skepp är ett fartyg som överstiger 24 meter i längd.

Båt

Båtar definieras som fartyg kortare än 24 meter. De flesta fritidsbåtar i vår skärgård är antingen motor- och segelbåtar.

Segelbåt och motorbåt

Segelbåten är en båt som primärt använder vinden för att ta sig framåt på vattnet. Genom att hissa segel tar sig segelbåten fram utan motor. Det är detta som är skillnaden på en segelbåt och motorbåt. Om båten tar sig framåt med segel utan motor, då är det en segelbåt.

Dock blir den en “motorbåt” så fort den använder sin motor för framdrivning. Detta är viktigt att vi har kunskap om, då t.ex. väjningsreglerna ser olika ut för en motorbåt och en segelbåt.

Oftast är det väldigt enkelt att se om en segelbåt använder sig av segel eller motor. Om båten tar sig fram genom vattnet utan segel, då antar vi att den använder sin motor. Om den har sina segel uppe, då antar vi att den endast använder sina segel.

Dock kan det vara så att en segelbåt använder både sina segel och sin motor. Lagen säger att ”så fort motorn används för fartygets framfart, då räknas fartyget som motorbåt”. En segelbåt visar under dagen att den är motorbåt genom att visa en signalfigur som ser ut som en upp och ner vänd tratt hissad framför masten. Denna tratt är en typ av dagersignal. Signalfigurer och dagersignaler sparar vi till Förarintygskursen.

Registrering av båtar och skepp

Alla svenska skepp ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel. Alla skepp ska registreras oavsett vad fartyget används till, alltså även de fritidsfartyg som har de mått som krävs för att definieras som skepp.

Alla båtar vars skrov har en största längd av 15 meter ska också registreras, samt de fartyg som används yrkesmässigt där skrovets största längd är minst fem meter.

Regler avseende registrering av skepp och båtar finns i Sjölagen (SFS 1994:1009), lag (SFS 1979:377) om registrering av båtar samt i fartygsregisterförordningen (SFS 1975:927).

Intyg och behörighet

För att framföra ett fritidsfartyg i Sverige mindre än 12×4 meter krävs inget intyg. Är fritidsbåten större än så krävs ett Kustskepparintyg. Förhandskrav för Kustskepparintyget är Förarintyg och Båtpraktik dager eller motsvarande.

För att arbeta kommersiellt (mot betalning) på havet krävs som lägst Fartygsbefäl klass 8.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning