Kustskepparintyg

Svensk Båtutbildning erbjuder lärarledda Kustskepparintygskurser i Gamla stan i Stockholm och på segelfartyget Barken Viking i Göteborg under helger året runt med examination för de som vill på söndagen samma helg som kursen går.

Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Utbildningsgarantin innebär att om du inte klarar examinationen får du gå om kursen utan extra kostnad.

Välkommen att boka kursen som leder till Kustskepparintyg med oss idag!

 • Pris för kursen: 2575 :-
 • Var: Västerlånggatan 56 i Gamla Stan eller segelfartyget Barken Viking på Lilla bommens torg i Göteborg.
 • När under veckan: Lördag kl. 09:30 till 16:00 och söndag kl. 09:30 till 16:00.
 • Examination: Vi rekommenderar att du väntar en vecka med examination, men den pågår på söndagen mellan kl. 16:00 och ca 18:30 (varför du kan skriva samma helg som du går kursen om du vill).
 • Utbildningsgaranti: Innebär att du får komma tillbaka utan kostnad om du inte klarar provet. Dock kostar det alltid att skriva provet då detta hanteras av Nämnden för Båtlivsutbildnings examinatorer.
 • Kursmaterial: 600 :- Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDF:er med sammanställd information som behöver läsas in, övningsprov, kursbok, övningssjökort, passare, linjal och transportör. Välj till/ta bort kursmaterial i bokningsformuläret till höger.
 • Utskick av kursmaterial: Vi skickar ut litteratur digitalt innan kursstart. Övrigt material får du när du kommer till klassrummet (om du inte läser på distans – då skickas det till dig). Vi har också sammanfattat litteraturen i vår förberedande webbkurs som du får tillgång till direkt när du bokar kursen.
 • Förberedande material: Inkluderar förberedande webbkurs, sammanfattande PDF:er med sammanställd information som behöver läras in samt övningsprov.
 • Förkunskapskrav: Förarintyget och Båtpraktik dager behöver vara inskrivna i din intygsbok innan du kan få ut Kustskepparintyget.
 • Examinationsavgift: 625 :- (plus 65 :- för den Blå intygsboken om du inte har denna) tillkommer och tas ut av Nämnden för Båtlivsutbildning. Betalas kontant alt. via Swish vid provtillfället.
 • Totalt för kursen, förberedande webbkurs, PDF:er, övningsprov, kursbok, kursmaterial & examinationsavgift: 3 800:-

Våra samarbetspartners


  

Varför Svensk Båtutbildning?

 • Roligare & säkrare båtliv – Våra utbildningar är pedagogiskt upplagda för dig som vill lära dig att hantera din fritidsbåt säkert, oavsett om det är en motorbåt eller en segelbåt. Du lär dig grunderna i navigation, sjösäkerhet och sjövägsregler.
 • Seglare & motorbåtsförare, nybörjare & erfaren – Om du går kurserna i rätt ordning krävs inga ytterligare förkunskaper för våra navigationsutbildningar. Vi vänder oss både till seglare och motorbåtsförare, till dig som är nybörjare eller har flera års erfarenhet och vill fräscha upp dina kunskaper.
 • Utbildningsgaranti – Utbildningsgarantin gäller på alla våra kurser och innebär att du får komma tillbaka utan extra kostnad om du inte klarar examinationen.
 • Marina lokaler & båtar – Kurserna hålls i marina lokaler i Gamla stan i Stockholm och på fartyget Astoria i centrala Göteborg. Våra motor,- och segelbåtar utgår från Djurgården i Stockholm och från Orust i Göteborg.  
 • Pedagogiskt & alltid tillgängligt material – Kursboken och den förberedande webbkursen (sammanfattning av boken) hanteras online på dator, padda eller telefon och är alltid tillgänglig. Materialet är pedagogiskt upplagd med tydlig struktur där texter, bilder och övningar borgar för maximal förståelse.
 • Övningsfrågor & övningsprov – Efter varje kapitel finns övningsfrågor som sammanfattar kunskapen du behöver. Vi gör även övningsprov så att du får validera dina kunskaper.
 • Tillgång till hjälp – Våra instruktörer är alltid tillgängliga inför, under och efter kursen om du behöver hjälp. Vi är också tillgängliga på telefon och e-post. 
 • Mångårig erfarenhet – Våra instruktörer har mångårig erfarenhet av navigering, segling och sjömanskap.
 • Pengarna tillbaka garanti – Vi erbjuder 100% kundnöjdhetsgaranti vilket innebär att du får tillbaka pengarna om du inte är nöjd med utbildningen.

Kustskepparintyget är nästa steg

Kustskepparintyget är fortsättningskursen lämplig för dig som vill ta ditt båtägande till nästa nivå. Vill du t.ex. framföra ett större fartyg inomskärs eller utomskärs krävs ett Kustskepparintyg om fartyget är 12×4 meter eller större.

Vi erbjuder kurser som leder till Kustskepparintyg i Stockholm och Göteborg och om du fyllt 15 år samt har praktisk erfarenhet av att framföra båtar (Båtpraktik dager) och ett Förarintyg sedan tidigare är du välkommen att läsa kursen. Det går bra att gå Kustskepparkursen, skriva och klara examinationen för att därefter gå Båtpraktik dager. Åldersgränsen är 15 år.

En kurs som leder till Kustskepparintyget har ett större kunskapsdjup jämfört med Förarintyget. Under kursens gång kommer du bl.a. få lära dig navigering på öppet hav och i begränsad sikt, deviation vid längre seglatser, avdrift pga. vind och ström, positionsbestämning och plottning.

Likt övriga kurser utgör navigering respektive säkerhet betydande delar av kursen. Att kunna tyda väder och väderfenomen är även det viktiga delar.

Är det krav på Kustskepparintyg för att få framföra en båt?

Ja, om motor-, eller segelbåten är 12 meter eller längre och 4 meter eller bredare.

Vem kan gå Kustskepparkursen?

Du behöver ett Förarintyget och Båtpraktik dager inskrivna i din intygsbok innan du får ut Kustskepparintyget. Du kan med andra ord gå Kustskepparkursen, skriva och klara examinationen för att därefter gå Båtpraktik dager. Åldersgränsen är 15 år.

Blir det ett båtkörkort?

Kursen som leder till Kustskepparintyg förbereder dig för en framtid där ett båtkörkort kan bli ett krav för fritidsbåt, något som har varit på agendan under många år.

Förslagen innebär olika nivåer av båtkörkort som svarar mot olika nivåer av behörigheter där Kustskepparintyget motsvarar en mer omfattande behörighet jämfört med Förarintyget.

Får jag rabatt på försäkringen om jag har Kustskepparintyg?

Många försäkringsbolag ger rabatt på försäkringspremien om du har Förarintyg och Kustskepparintyg vilket innebär att du relativt snabb sparar in kursavgiften beroende på vilken båt och vilket försäkringsbolag du har.

Är Kustskepparintyg detsamma som Skepparexamen?

Skepparexamen är ett äldre behörighet som går att jämställa med dagens Fartygsbefäl klass VIII, som är en yrkesutbildning. VIII. Läs mer här om Skepparexamen.

Kustskepparintyget är ett intyg för fritidsbåt som ger behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer.

Kustskepparintygskurs i samarbete med båtklubbar

Svensk Båtubildning samarbetar med båtklubbar i syfte att utbilda medlemmarna. Läs mer om olika upplägg här.

Vad lär jag mig under Kustskepparintygskursen?

Ett Kustskepparintyg är ett intyg som öppnar stora möjligheter. Med intyget får du framföra större båtar och möjlighet att hyra båtar i Sverige och utomlands. Det ger också en möjlighet att inom ett år från examinationen ta Fartygsbefäl Klass VIII på tre till fem dagar.

Kustskepparintygskursen är en relativt krävande utbildning och vi vill understryka vikten av goda förberedelser inför kursen. För att du ska ha så goda chanser som möjligt att klara examinationen är det viktigt att du sätter dig in i kursmaterialet i god tid före utbildningstillfället samt repeterar Förarintyget då vi under kursen går djupare inom många av de områden som omfattas av Förarintyget.

Nedan kan du läsa mer om de kunskapsfordringar som upprättats och fastställts av Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB) och som kursen bygger på. NFB delar in kraven på hur väl deltagaren skall kunna redogöra för informationen i “Kännedom”, “Kunskap” och “Färdighet”. Du hittar NFBs fullständiga kunskapsfordringar här. Under Kustskepparintygskursen kommer du bl.a. lära dig mer om:

Sjövägsregler

 • Styrnings- och seglingsregler
 • Fartygsljus och signalfigurer
 • Ljud- och ljussignaler
 • Lanternors placering och tekniska detaljer, fiskefartygssignaler och tekniska detaljer för ljudsignalanordningar (Annex 1 tom 3)
 • Nödsignaler (Annex 4)

Även Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) (SjöTF), tillägg och undantag från de internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:45) om prejning och visitering samt militära förhållanden som påverkar sjötrafiken (FPVM) gås igenom.

Sjölag (SFS 1994:1009)

Särskilt kapitel 1, 6, 8 och 20 är viktiga.

 • Nationalitet
 • Fartygsregistrering och definition av skepp respektive båt
 • Fartygsnamn
 • Fartygs hemort
 • Igenkänningssignal, registrering
 • Krav på fartygs sjövärdighet
 • Befälhavarens ansvar
 • Redaransvaret 
 • Straffansvar

Även Förordning (SFS 2007:33) avseende befälhavares skyldighet vid faror för sjötrafiken och sjönöd är viktig.

Fartygssäkerhetslag (SFS 2003:364)

Kapitel 1, 2, 3 och 6 är viktiga.

 • Passagerarfartyg
 • Sjövärdighet
 • Lastning och lossning
 • Krav på certifikat
 • Krav på betryggande bemanning
 • Krav på syn och hörsel
 • Skyldigheter för befälhavaren att göra fartyget sjöklart mm.
 • Krav på fartcertifikat för fritidsfartyg om minst 100 brutto
 • Nyttjandeförbud och annan inskränkning i rätten att använda fartyg

Även Transportstyrelsens föreskrifter om tillsyn inom sjöfartsområdet (TSFS 2009:2).

Sjömanslagen (SFS 1973:282)

Lagen gäller för anställda på fritidsfartyg.

Tullbestämmelser

Om nödvändigheten att informera sig om tull- och karantänsbestämmelser inför resan.

Skeppshandlingar

Om nödvändiga skeppshandlingar för resa till utrikes ort med fritidsfartyg, (nationalitetsintyg för fritidsfartyg) och att det kan förekomma nationella bestämmelser för gästande fritidsfartyg i vissa länder.

Publikationer

Vi går igenom den hjälp som kan fås vid navigering, och som kan erhållas från privat utgivna seglingsbeskrivningar, Sjötrafikföreskrifter m.m., samt Underrättelser för sjöfarande (Ufs) via webben.

Sjökort

Sjökorten och dess beskaffenheter är viktiga och gås igenom.

Fyrbelysningssystemet

Olika slags fyrar, fyrkaraktärer, fyrsektorer samt deras beteckningar i sjökort gås igenom.

Utmärkningssystemet

Gällande utmärkningssystem och fasta sjömärken, utmärkning av fiskeredskap samt om svenska sjövägsmärken gås igenom.

Kompass

Kompassers olika funktion och egenskaper gås igennom.

Övriga Nautiska hjälpmedel

Lod och loggar, deras funktionssätt och begränsningar samt olika optiska pejlinstrument, radarns principer, möjligheter och begränsningar samt radarreflektorer gås igenom. Satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar samt navigationsutrustningens noggrannhet och felkällor är viktiga att känna till.

Om befälhavarens ansvar med hänsyn till fartygets tekniska utrustning (VHF, radar, navigator mm.) är viktigt.

Radiokommunikation

Vi går igenom VHF- och mobiltelefonsystemens möjligheter och begränsningar samt villkor för innehav samt:

 • hur radiotrafiken passas av sjöfarten (kanal 70 DSC samt VTS trafikkanaler).
 • EPIRB, SART, Navtex, Inmarsat, GMDSS och AIS.
 • hur nödtrafik utväxlas, mobiltelefon, VHF tal samt VHF-DSC.

Praktiskt arbete i sjökort

Praktiskt sjökortsarbete är en viktig del av kursen och inkluderar bl.a.:

 • att använda passare och transportör, kurslinjal eller motsvarande.
 • kurssättning och kursrättning med hänsyn till missvisning, deviation, avdrift och ström.
 • fart-, tid- och distansberäkningar.
 • att bestämma sin position med hjälp av ortlinjer (krysspejling, 2 pejlingar och utseglad distans, 45°-90° pejling).
 • att markera position med latitud/longitud.
 • att ta ut latitud/longitud.
 • att utföra deviationsbestämning vid gång i enslinjer.
 • att bestämma avståndet med hjälp av fyrljusets höjd över horisonten.

Vi går igenom metoder för navigering och principerna för inom- och utomskärsnavigering, i och utanför utmärkt farled, under ljus, mörker samt i nedsatt sikt. Om principerna för tillämpning av styrmärke, tvärsmärke, girmärke och girpunkt.

Färd- och ruttplanering

Färdplanering i såväl dagsljus som mörker samt ruttplanering vid användande av elektronisk navigationsutrustning är viktigt.

Säkerhet

Vi går bl.a. igenom:

 • den svenska sjöräddningens organisation.
 • hur sjöräddningen larmas samt vilka åtgärder som kan vidtas för att inte sjöräddningen omotiverat larmas.
 • lämplig säkerhetsutrustning för fartyg och bruket av denna, samt de vanligaste förebyggande åtgärderna mot brand i fartyg.
 • fartygets och den personliga säkerhetsutrustningens användning.

Sjukvård

Vi går bl.a. igenom:

 • lämpligt innehåll i en förbandslåda med tanke på den planerade färden och för färden lämpliga läkemedel.
 • åtgärder vid andningsstopp, blödning och cirkulationssvikt.
 • de första varningstecknen vid hypotermi samt åtgärder.
 • åtgärder vid brännskador.
 • omhändertagande vid stukningar och benbrott.
 • det egna fartygets och besättningens begränsningar i förhållande till aktuellt farvatten och väderförhållanden.

Sjömanskap

Vi går bl.a. igenom:

 • vilka åtgärder och manövrar som kan vidtas vid ”man-överbord” och vid ombordtagning av nödställd.
 • större och mindre fartygs stoppdistanser, girkurvor och manöveregenskaper.
 • åtgärder vid hårt väder.
 • nödvändigheten av vaktfördelning vid gång under längre tid samt vikten av regelbunden kost.
 • att göra båten sjöklar.
 • knopar (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, skotstek, pålstek, överhandsknop i åtta och råbandsknop) samt hur de används.
 • ankarutrustning för mindre fartyg samt metoder och principer för ankring av mindre fartyg.
 • roder- och propellerverkan och olika framdrivningssystems påverkan på manöveregenskaperna.
 • manövrering vid losskastning och tilläggning med mindre fartyg samt motåtgärder vid yttre påverkan (vind, ström) under dessa manövrar.
 • orsakerna till försämrad stabilitet och åtgärder för att förbättra den samt påverkan fri vätskeyta.
 • undsättning av nödställt fartyg och om bogsering till sjöss.
 • svallvågors påverkan beroende på fart och deplacement.
 • faror med nedsatt sikt och mörker vid hög fart.

Miljö

Följande lagrum är viktiga att känna till:

 • Om Lag (SFS1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg 2 kap. 2 och 4§§.
 • Om svenska bestämmelser för natur- och djurskyddsområden, hänsynsområden, allemansrätt och -skyldighet.
 • Om hantering av miljöfarligt avfall.
 • Om Miljöbalk (SFS 1998:808) 15 kap 30 § gällande nedskräpning och 29 kap 7 § avseende förbud, böter och penningböter gällande nedskräpning.
 • Om miljövänligt framförande av motorbåtar med tanke på svall, buller och luftföroreningar.
 • Om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96).
 • Om åtgärder mot förorening från fartyg Kap 11 a 1-7 §§.
 • Kännedom om bränsleförbrukning vid olika farter ”eco-driving”.

Väder och vind

Barometer, väderleksrapporter, väderappar och VHF samt deras tillförlitlighet gås bl.a. igenom samt frontpassager, land- och sjöbris samt olika vindskalor (Beaufortsskalan, m/s, knop).

Svensk Båtutbildning AB

Boka nu, betala senare! (*)

*: Betalning mot faktura, 10 dagar betaltid


"10 av 10. Mycket nöjd med kursen, äntligen blir fisketuren i Norge av!"

Marcus Lorentzon

27 år

"Fantastiskt nöjd. Ett stort steg på vägen till att uppfylla min dröm, en sommarsegling längs med Östkusten!"

Jurg Neumann

45 år

"Humor, personligt och intensivt. Nu ska jag hem och planera min segling till Danmark i sommar!"

Andreas Nordén

22 år

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning