Vad är VHF och varför är VHF-radion viktig?

VHF är en förkortning på “Very High Frequency” och innebär radiokommunikation på VHF-bandet som är 30-300 MHz. VHF innebär en högfrekvent radiosändare och radiomottagare som är anpassad för sjöfart. Anropen går ut över en avsedd kanal, t.ex. kanal 16, till andra båtar som har VHF-radio ombord, sjöräddning, kustbevakning och landstationer.

VHF till sjöss

VHF är ett system för kommunikation mellan alla typer av fartyg och mellan fartyg och kustradio eller andra stationer på land inom den maritima delen av VHF-bandet som är 155-162 MHz.

Att ha en fungerande VHF-radio ombord kan vara skillnaden mellan att kunna larma och få assistans vid till exempel brand eller annan olycka och att inte få denna möjlighet, framförallt om man befinner sig utanför mobiltäckningen. VHF-radion kan alltså vara vår enda livlina när vi är till sjöss.

Tyvärr kan mobiltäckningen vara dålig om du befinner dig en bit ut. En VHF-anläggning har en betydligt längre räckvidd jämfört med mobiltelefonen och har den viktiga fördelen att du kan anropa fartyg i din närhet och på så sätt få hjälp snabbare.

Sjöräddningen nås 24 timmar om dygnet på kanal 16 och anrop på denna kanal uppfattas också av andra båtar inom räckvidden för din VHF-anläggning. 

För att få använda en VHF-anläggning krävs bl.a. att du har ett sk. SRC (VHF)-intyg som du idag kan läsa som onlinekurs.

Inte enbart sjöräddning

Utöver sjöräddning används VHF-radion också för kommunikation mellan fartyg, med hamnar, brovakter, kustradiostationer med flera. 

Många fritidsbåtar och samtliga yrkesfartyg har VHF ombord, vilket gör att du kan kommunicera med kringliggande fartyg, beroende på var du befinner dig.

Två kanaler, L1 och L2, är avsedda för lokal trafik mellan båtar och här kan man prata fritt om vad man vill, men man bör vara medveten om att vem som helst kan höra vad man säger. 

VHF anrop exempel

Ett fartygs anrop ska bestå av:

  • Namn på den som söks högst 3 gånger. Söks ett fartyg bör namnet följas av dess anropssignal.
  • Skiljeord såsom “från/här/här kallar/this is” kan, men behöver inte, utelämnas.
  • Eget båtnamn högst 3 gånger, följt av egen anropssignal.

Då förstås vem som kallar vem även om bara delar av anropet uppfattas.

Ett anrop kan låta allt från:

Ada 8SY3295, Ada 8SY3295, Ada 8SY3295
här kallar:
Beda 7SY4421, Beda 7SY4421, Beda 7SY4421
kom

Till:
Ada till Beda

Vilken form anropet får beror på omständigheterna. En lång variant kan behövas t.ex. vid svag förbindelse eller om anropet är oväntat. Vanligen bör dock både den kallades och eget båtnamn upprepas så att anropet hinner uppfattas.

Nöd-, il, varnings och silencemeddelanden

En mycket viktig del inför användande av VHF-radion är nöd-, il, varnings och silencemeddelanden som sänds på kanal 16.

Mayday, nödmeddelande, används om man befinner sig i ett nödläge där människors liv är i fara.

Ilmeddelande, PAN PAN, föregår ett mycket brådskande meddelande om säkerhet för människor eller fartyg och riktas till en specifik mottagare, t.ex. Sweden Rescue.

Om ett räddningsarbete drar ut på tiden och går in i ett lågintensivt skede kan sjöräddningscentralen tillåta att kanal 16 används av andra, men att man då måste vara extra försiktig och lyhörd. Sjöräddningsledaren kan då använda ordet Prudence.

Det finns också varningsmedelanden, Securite. Varningsmeddelande används t.ex. vid vädervarningar, navigationshinder, släckta fyrar etc. och meddelas på kanal 16.

Silence Mayday påkallas av den som är nödställd eller av station som leder nödtrafiken om kanal 16 störs av annan trafik.

Störs kanal 16 av annan trafik under nödläge kan alla som vill påkalla radiotystnad genom Silence Distress.

När nödtrafiken är avslutad och kanal 16 åter kan användas normalt meddelas Silence Fini.

Telefonsamtal via VHF

Med VHF kan du också ringa telefonsamtal till andra fartyg och till telefonabonnenter på land. I Sverige anropas Stockholms radio via närmaste trafikkanal.

Fasta och mobila VHF-anläggningar

Det finns både fasta och mobila VHF-stationer för båten. En fast station ger tillsammans med en hög antenn en betydligt bättre räckvidd än en mobil, medan en mobil enhet har fördelen att kunna tas med om du lämnar båten.

Räckvidden in mot land är ca 50 sjömil, eftersom radioantennerna i land är mycket högt placerade. Mellan båtar är räckvidden kortare. Generellt gäller att ju högre antenn, desto längre når signalen.

Vad krävs för att få köpa och använda en VHF anläggning?

Du måste dels ansöka om tillstånd för din VHF-station, enklast görs detta via www.pts.se (Post-och telestyrelsen). 

Du måste också ha ett radiocertifikat som berättigar dig att använda din VHF-station. VHF-certifikatet heter numera Short Range Certificate och förkortas SRC.  VHF-intyg, VHF-certifikat, SRC-intyg och SRC-certifikat beskriver alltså samma sak. Lär dig mer om VHF:en eller gå en onlinekurs som leder SRC (VHF)-intyg.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning