Allemansrätten vid sjöar och hav, vad gäller?

Allemansrätten är en unik och värdefull rättighet som präglar det svenska sättet att närma sig naturen och gäller inte bara i skogar och marker, utan inkluderar även sjöar och hav. Traditionen har rötter långt tillbaka i Sveriges historia, men den formella lagstiftningen kring allemansrätten i sin moderna form fastställdes först under andra halvan av 1900-talet.

I Sverige idag fungerar allemansrätten vid sjö och hav på ett sätt som uppmuntrar till ansvarsfullt och hänsynsfullt beteende, samtidigt som den ger människor möjlighet att njuta av och uppleva den naturupplevelse som våra sjöar och hav erbjuder. Vill du lära dig mer är du välkommen att gå vår kurs för Förarintyg.

Inte störa, inte förstöra

På våra stränder är du välkommen att bada och njuta av solen, och med en båt kan du utforska nästan alla vattendrag och sjöar. Du har rätt att förtöja och tillbringa en natt ombord på båten, bara du visar hänsyn till din omgivning. Principen är enkel: inte störa och inte förstöra.

Gott sjömanskap

Sjölagen understryker vikten av att visa hänsyn mot andra och omgivningen när du är ute på vattnet. Att utöva gott sjömanskap är grundläggande och innebär att du ska känna till och följa de regler och föreskrifter som gäller för de vatten du navigerar i.

Rättigheter och skyldigheter

Allemansrätten innebär inte enbart rättigheter utan även ett ansvar att lämna naturen i samma skick som man fann den, samt att inte störa eller skada djur eller deras livsmiljöer.

Nära hus och boenden

När du närmar dig land är det viktigt att vara medveten om din omgivning. Du har rätt att gå i land, bada, och ankra vid stränder som inte är privat mark eller skyddade områden för fåglar eller annat djurliv.

Privat mark definieras vanligtvis som det område som närmast omger ett hus, där invånarna förväntas ha en känsla av integritet och ostördhet. Hur nära du får komma ett hus beror på risken för att störa de som bor där.

Minsta avstånd till privat tomt eller hus

Det finns inga fasta regler om minsta avstånd eller hur länge du får ligga för ankare på samma plats. Man brukar dock tillämpa samma principer som för tältning, att något enstaka dygn gäller. Det viktigaste är att bedöma risken för att störa markägare eller boende och att visa respekt för deras rätt till privatliv.

Markägaren

Att tillfälligt förtöja vid eller bada från en brygga som inte är knuten till någon tomt är vanligtvis tillåtet. Det förutsätter naturligtvis att ägaren till bryggan inte hindras från att använda den på något sätt.

Innan du väljer att förtöja din båt eller ankra vid en annan persons mark eller strand under en längre tid, är det viktigt att du frågar om tillstånd från markägaren.

Husbåt

För att ha en husbåt förtöjd vid stranden, även om det är din egen strand, under en längre tid kan det krävas dispens från strandskyddet. Dispens kan ansökas hos kommunen för att säkerställa att reglerna följs korrekt.

Paddla, ro, bada, tälta, elda och fiska

Allemansrätten vid sjö och hav ger individer rätt att paddla, ro, bada, tälta och fiska i allmänna vattenområden, förutsatt att man visar hänsyn och tar hänsyn till naturen och andra människors aktiviteter. Det innebär att man har rätt att landstiga och vistas tillfälligt på öar, stränder och klippor, förutsatt att man inte stör djurlivet eller förstör naturen.

Tälta

När det gäller tältning vid sjö och hav är reglerna tydliga. Det är tillåtet att slå upp tält för en natt, men inte på privata tomter eller odlingsmark. Undvik att ställa upp tältet nära bostäder eller andra människors boenden för att undvika att störa privatlivet.

Eldning

Eldning är tillåten, men endast under säkra förhållanden och med respekt för eventuella eldningsförbud som kan vara på plats på grund av brandrisk. Det är också viktigt att alltid använda befintliga grillplatser om de finns tillgängliga för att minimera risken för skogs- och markbränder.

Fiske

När det kommer till fiske är allemansrätten vid sjö och hav en fantastisk möjlighet. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det finns regler och bestämmelser som reglerar fisket för att bevara balansen i ekosystemet och säkerställa hållbara fiskebestånd. Tillstånd kan krävas för viss typ av fiske och i vissa områden för att skydda sårbara arter och miljöer.

Skyddade områden

I områden som är utpekade som nationalparker, naturreservat eller andra skyddade områden, tillämpas specifika regler som kan begränsa allemansrätten. Dessa regler kan innebära restriktioner när det gäller eldning, tältning eller förtöjning av båtar.

Till exempel kan det vara förbjudet att stiga iland i fågel- eller sälskyddsområden under vissa tider på året. Ibland kan det även vara förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden. Förbuden markeras ofta med skyltar, vanligtvis gula eller röd/gula, och utseendet på skyltarna kan variera beroende på tidsperiod och lokala bestämmelser.

Vad får man inte göra i naturen enligt Allemansrätten?

Huvudregeln innebär att du inte skall störa eller förstöra varför t.ex. nedskräpning, naturförstörelse och långvariga tältläger är saker som bryter mot allemansrätten. Du får ta dig fram nästan överallt i naturen, men inte för nära hus eller boenden.

Ta del av Svensk Båtunionens information om Allemansrätten.

Ytterligare föreskrifter

  • Strandskyddet gäller generellt vid kusten, samt vid alla insjöar och vattendrag. Dess huvudsyfte är att säkerställa allmänhetens tillgång till stränder och samtidigt bevara en gynnsam miljö för djur- och växtlivet.
  • Länsstyrelsen har befogenhet att utfärda bestämmelser för båttrafik enligt Sjötrafikförordningen. Det kan exempelvis innebära att hastighetsgränser införs eller regler för vattenskidåkning.
  • Användning av vattenskoter är tillåten på allmänna farleder. Dessutom kan länsstyrelsen fastställa områden specifikt avsedda för vattenskoteråkning. I andra vattenområden är det dock inte tillåtet att använda vattenskoter.
  • Allemansrätten gäller inte för områden som har klassificerats som skyddsobjekt enligt Skyddslagen (2010:35). Där råder istället ett tillträdesförbud enligt 7 § i Skyddslagen (2010:35), vilket innebär att obehöriga inte har tillåtelse att beträda dessa områden. I vissa fall kan detta tillträdesförbud ersättas med förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska genom ett särskilt beslut enligt samma lag.
  • Innan du flyttar en kanot eller annan utrustning från områden med kräftpest, är det nödvändigt att torka eller desinficera utrustningen. Länsstyrelsen kan informera om vilka vattenområden som är drabbade av kräftpest.

Lär dig mer om allemansrätten och vad som gäller när du är ute på havet genom att gå vår kurs som leder till intyg för båtförare i Stockholm. Kursen som leder till Förarintyget går även i Göteborg.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning