Läkarintyg för sjöfolk

Enligt internationella regelverk skall alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg för sjöfolk. Det svenska sjöläkarintyget kallas Manilaintyg. Det är alla sjömän i inre fart, samt begränsad och obegränsad fart oavsett om det är säkerhetsbesättning eller ej som skall ha läkarintyget. Ett läkarintyg för sjöfolk är giltig under 2 år (för inre fart gäller 4 år). Följande fartområden används på läkarintyg.

Inre fart/fiskare

Inre fart/fiskare på läkarintyget innebär inre fart, vilket är:

  • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
  • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
  • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

Området omfattar även fiskare oavsett vilket fartområde de fiskar i, inklusive fiske på handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20. Läkarintyg som avser fartområde inre fart/fiskare får begränsas till enbart syn- och hörselundersökningen.


Begränsad fart

Begränsad fart på läkarintyget innebär Europafart norr om Brest. Europafart definieras i detalj med koordinater i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjömän. Det är en allmän hälsoundersökning med särskilt fokus på syn och hörsel. De medicinska kraven tilltar ju större fartområde man önskar, men det saknas strikta gränsdragningar. För en i övrigt frisk person är största skillnaden mellan obegränsad och begränsad fart är ökat fokus på Tuberkulos. Transportstyrelsen rekommenderar att alla sjömän som önskar obegränsad fart vaccineras mot Tuberkulos.

Obegränsad fart

Med obegränsad fart får man röra sig över hela världen.


När krävs det ett läkarintyg för sjöfolk?
Som sjöman behöver man ett läkarintyg för sjöfolk i olika lägen:

  • Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
  • Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
  • Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.

Uppfyller läkarintyget STCW Manila?
2010 enades IMO-delegater (International Maritime Organization) från hela världen om en ny version av Standards of Training, Certification and Wathckeeping for Seafarers (STCW). Konferensen hölls i Manila, Filippinerna och den kallas därför för STCW Manila. Det nya systemet har successivt fasats in och kommer vara helt implementerade 1:a januari 2017. Det finns tre olika nivåer på var man får vara verksam: inre fart, begränsad fart och obegränsad fart. Detta står för kustnära, Nordsjön ända tills staden Brest i Frankrike samt resten av världen. Den viktigaste skillnaden för vilken behörighet man kan ansöka om är om man är vaccinerad mot tuberkulos. I detta ingick också nya riktlinjer för läkarintygen. För ökad säkerhet har Transportstyrelsen valt att införa en elektronisk registrering av alla sk Manila-intyg. Detta sker via deras Sjöläkarwebb. Även om myndigheten har ditt senaste intyg elektroniskt måste man ändå alltid ha en fysisk kopia med sig.

Medicinska krav på sjön

Vissa sjukdomar och besvär kan innebära begränsningar i läkarintyget för sjöfolk t.ex. infektionssjukdomar, diabetes och tumörsjukdomar. Infektionssjukdomar som i smittskyddslagen är samhällsfarliga sjukdomar utgör i smittsamt skede oftast ett hinder för sjötjänst, t.ex. tuberkulos, vissa sexuellt överförbara sjukdomar, Hepatit A-E, HIV. Diabetes utgör i många fall hinder för tjänstgöring. En redan yrkesverksam sjöman som fått diabetes kan dock medges att vara kvar i yrket, om sjukdomen är under god kontroll. Hjärt-/kärlsjukdomar som blåsljud, högt blodtryck, hjärtattack, hjärtarytmi, stroke, åderbrock, djup ventrombos och lungemboli är några av de hjärt-kärlsjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller giltighetstid. Endokrina sjukdomar, som t.ex. manifest hyperthyreos (ökad aktivitet i sköldkörteln), kan utgöra hinder för sjötjänst. En behandlad och välinställd hypothyreos (för låg aktivitet i sköldkörteln) utgör inget hinder. Hudsjukdomar och eksem kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller giltighetstid. Speciell uppmärksamhet bör ägnas hudsjukdomar som kan förvärras av alltför kraftig solbestrålning, kontakt med saltvatten, oljor, lösningsmedel eller liknande. Psoriasis av lindrigare natur och utan tecken på allmän påverkan utför i regel inte hinder för tjänstgöring i obegränsad fart. Magsår, bråck, tarmkatarr, kolit, tarmfickor, hemorrojder, fissurer, fistlar, levercirros, gallvägssjukdomar, bukspottskörtelinflammation och stomi och är exempel på sjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller tid. Psykiska sjukdomar med psykotisk symptomatologi samt allvarliga former av neuros utgör oftast hinder för sjötjänst. Vid förekomst av en sjukdom kan i många fall tjänstgöring endast i viss befattning och/eller endast i begränsad fart övervägas. Även andra sjukdomar, t.ex. allvarliga mentala rubbningar hos en besättningsman, kan medföra fara. En sjöman som enligt läkares bedömning har ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika ska inte anses lämplig för sjötjänstgöring. Artros, återkommande instabilitet i skuldror och knäleder, ryggvärk och benprotes är exempel på besvär som i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Urogenitala besvär som till exempel njurinflammation, njur- eller urinsten, prostataförstoring, urinvägsobstruktion, gynekologiska besvär eller dysfunktionella njurar kan i vissa fall ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Anemi, splenoktomi, andra sjukdomar i blodet eller blodbildande organ kan i vissa fall ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Epilepsi, migrän, narkolepsi, MS och Parkinsons är exempel på besvär som i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Problem med näsa, hals och bihålor, kronisk bronkit, emfysem, astma och lungkollaps är exempel på luftvägs- och lungsjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller tid. Även allergi kan i vissa fall vara orsak till begränsningar av läkarintyget. Sjömän som har haft kronisk bronkit och/eller emfysem bedöms med tveksamhet kunna utföra alla arbetsuppgifter i obegränsad fart och inom angiven befattning. Tumörsjukdomar kan i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid.
Sjömannen ska uppfylla de föreskrivna syn- och hörselkraven för att få tjänstgöra. Vid ögon- och öronsjukdom kan det bli aktuellt att begränsa läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid.

Övervikt kan orsaka hinder för tjänstgöring där en individuell bedömning behöver göras sett till sjömannens hälsa, arbetsuppgifterna i befattningen och fartområde. Den fysiska hälsan kan vara av betydelse då det inom många befattningar förekommer lyft, behov av att gå i trappor, arbete i trånga utrymmen, långa stunder av arbete ståendes och/eller gåendes. BMI räknas ut automatiskt och kan indikera på övervikt, men kravsättande gränsvärden för BMI finns inte.

Källor
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/
https://medisera.se/amnesomraden/blodstatus/
https://medisera.se/amnesomraden/hjartsjukdom/
https://medisera.se/amnesomraden/diabetes/

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning