Väjningsregler på havet, hur fungerar det?

Väjningsreglerna är uppdelade i tre delar:

  1. Väjningsregler för segelbåtar
  2. Väjningsregler för motorbåtar
  3. Väjningsregler för övriga fartyg

Vi tittar först på väjningsreglerna för övriga fartyg. 

Väjningsregler för övriga fartyg

Vad gäller om vi t.ex. seglar i en trång passage och möter en motorbåt som pga. sin storlek inte kan väja för oss?

Manövreringsförmåga

I de internationella sjövägsreglerna kategoriseras ett fartygs väjningsplikt efter hur lättmanövrerad fartyget och mötande fartyg är. Det finns således en hierarkisk indelning för vem som väjer för vem. Denna indelning ser ut som följer:

1. Ej manöverfärdigt fartyg

Ett ej manöverfärdigt fartyg är ett fartyg som inte kan manövrera på grund av vissa omständigheter, t.ex. att det står på grund eller har motorstopp.

2. Fartyg med begränsad manöverförmåga

Ett fartyg med begränsad manöverförmåga är ett fartyg som begränsas av sitt arbete, sitt djupgående eller att det t.ex. går igenom en trång passage.

3. Fartyg sysselsatt med fiske

Fartyg som fiskar med nät, linor eller trål som begränsar manöverförmågan räknas som fartyg sysselsatt med fiske. 

4. Segelfartyg

Segelbåt i privat eller kommersiellt framförande.

5. Maskindrivet fartyg

Motorbåt i privat eller kommersiellt framförande. 

Motorbåten väjer alltså för alla fartyg ute på havet. Segelbåten har rätt till väg framför motorbåten, men väjer för övriga, t.ex. fartyg sysselsatt med fiske.

Det är också etikett att fritidsbåtar väjer för yrkessjöfarten (brödseglare), men det finns alltså ingen lag på detta.

Segel- och motorbåt bör även hålla undan för kajaker och roddbåt.

Frågan vi ställer oss nu är hur vi väjer när vi möter en båt av samma kategori som oss själva, dvs. när en segelbåt möter en segelbåt och en motorbåt möter en motorbåt.

Väjningsregler för segelbåtar

Väjningsregler för segelbåtar är något mer komplicerat än för motorbåtar. En väjningsregel är uppbyggd så att den som har enklast att väja, ska vara den väjningsskyldiga. När båda båtarna har lika lätt att väja ska det inte finnas några otydligheter i vem som har rätt till väg.

Styrbords och babords halsar

För att förstå segelbåtarnas väjningsregler behöver vi först seglingskunskap. Det första vi måste lära oss är att en segelbåt kan segla för två olika halsar; styrbords halsar eller babords halsar. Vi avgör vilken hals båten seglar för, genom att se på vilken sida av båten vinden blåser in ifrån. Blåser vinden in på styrbordssidan, då seglar båten för styrbords halsar. Om vinden blåser in på babordssidan, då seglar den för babords halsar.

Väjningsregeln 1 – Babord väjer för styrbord

När två båtar seglar för olika halsar, så ska alltid den som seglar för babords halsar väja. Dock kan det ibland vara svårt att avgöra om en segelbåt seglar för styrbords- eller babords halsar . Vi kan då använda oss av två olika minnesregler.

Den ena lyder: ”Vinden in i höger öra (förutsatt att du tittar framåt i båtens riktning, dvs. föröver), då är det bara att tuta och köra”.

Regeln säger oss att om vi tittar rakt fram i båtens färdriktning, så kommer vinden blåsa in i höger öra om vi seglar för styrbords halsar och vi har rätt till väg.

Den andra minnesregeln är: ”Är bommen på ena sidan, då seglar vi för den andra”. Alltså att om bommen (seglet) är på babordssidan, då seglar vi för styrbords halsar och vice versa.

Väljningsregel 2 – Lovart väjer för Lä

Regel nummer två behandlar segelbåtar som seglar för samma halsar och som är på kollisionskurs. Vi pratar om regeln ”Lovart – Lä”.

Segelbåtar drivs av vinden som gör att segelbåten tar sig fram. Om en segelbåt inte får någon vind i seglen, kan den inte ta sig framåt.

När två båtar som seglar för samma halsar möts är det regeln ”Lovart-Lä” som gäller. En båt som ligger i lä om en annan båts segel får ofta lite eller ingen vind, för att det finns en annan båt som ”tar vinden”. Båten som ”tar vinden” är lovartsbåt.

Segelbåten som ligger i lä har alltså alltid har rätt till väg varför lovartsbåten som måste väja.

Väjningsregel 3 – Upphinnande båt

Upphinnande båt väjer alltid. Regeln “upphinnande båt” gäller därför även för segelbåtar. Se nedan för mer information om vad som menas med upphinnande båt.

När blir en segelbåt en motorbåt?

Om en segelbåt går för motor klassas den som en motorbåt, även om seglet är uppe. I dessa fall blir alltså en segelbåt en motorbåt och lyder under bestämmelserna för motorbåtar.

En segelbåt med hissade segel, men som samtidigt går för motor, kan kännas igen på att de skall ha en kon upphissad mellan masten och förstaget. Detta är dock sällsynt i praktiken. Ofta är det enklare att se detta genom att seglen fladdar (beroende på hur hårt det blåser och hur snabbt båten går), dvs. det ser ut som att segelbåten färdas mot/ligger i vindöga.

Väjningsregler för motorbåtar

De två grundläggande väjningsreglerna motorbåtar emellan är upphinnande båt och högerregeln.

Väjningsregel 1 – Upphinnande Båt

En upphinnande båt väjer alltid, oavsett om det är en motorbåt eller segelbåt som är den upphinnande båten. Du räknas som upphinnande båt när du kommer bakifrån den upphinnande båten med en vinkel om 22,5° akter om tvärs.

Det kan verka märkligt att 22,5° har valts som vinkel för när en båt är upphinnande, men det finns en förklaring som har med akterlanternan på en motorbåt och segelbåt att göra.

Akterlanternan lyser med ett vitt sken bakåt. Den lyser med en vinkel om 22,5° akter om tvärs. Det vill säga; ser du ett vitt ljus, då befinner du dig som upphinnande båt. Du ska alltså väja för båten framför dig. När du börjar att väja så är du fortfarande upphinnande båt, tills du har passerat båten du är väjningsskyldig.

Väjningsregel upphinnande båt

När du kommer som upphinnande båt ska du alltid sträva efter att passera till vänster, det vill säga att du får den passerande båten på din styrbordssida. Detta av två anledningar: Personer är vana från biltrafiken att få passerande fordon på sin vänstersida samt att vi även i båttrafiken använder oss av högertrafik och likaså kör om på vänstersidan.

Väjningsregel 2 – Högerregeln

Högerregeln på sjön fungerar likadant som den gör i biltrafiken. Kommer en båt från höger är du väjningsskyldig. Här är det viktigt att poängtera att ibland kan det vara svårt att se huruvida du är upphinnande båt eller om situationen hamnar under högerregeln.

Regel nummer 7 i IS säger att “Om det kan finnas risk för kollision, då ska du också hantera situationen som att det vore risk för kollision”. Med detta menas att om du är osäker, så ska du se dig själv som väjningsskyldig och väja.

Kontrakurs

När du i en motorbåt möter en annan motorbåt, så ska båda båtarna hålla till höger. Detta för att just följa högertrafiken som finns på havet och likaså är det en naturlig manöver.

Väjningsregler segelbåt och motorbåt

När en segelbåt och motorbåt är på kollisionskurs väjer motorbåten enligt huvudregeln. Motorbåten väjer för en segelbåt i nästan samtliga fall, förutom när segelbåten är upphinnande.

Det är inte så vanligt att en segelbåt går snabbare än en motorbåt, men det händer. Här agerar segelbåten likadant som en motorbåt hade gjort i en upphinnandesituation, det vill säga att den passerar på vänstersidan.

Vill du lära dig mer om väjningsregler och ta Förarintyg för fritidsbåt är du välkommen att läsa mer här. Här hittar du information om alla våra båtkurser.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning